PRINT PHP LÀ GÌ? SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ECHO VÀ PRINT

Đinh Thao

Khi tìm kiếm thông tin, bài viết liên quan đến ngôn ngữ lập trình PHP ngay lập tức trong các bài viết xuất hiện 3 hàm được dùng để xuất ký tự ra màn hình đó là: echo, print, print_r. Hôm nay bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn Lệnh Print PHP là gì, cách sử dụng Print PHP, so sánh Echo và Print

Print PHP là gì?

PRINT PHP LÀ GÌ

PRINT PHP LÀ GÌ

Trước khi tìm hiểu khái niệm Print PHP là gì chúng ta cùng xem PHP là gì đã nhé.

PHP là viết tắt của Hypertext Preprocessor, ngôn ngữ lập trình PHP được sử dụng để xây dựng các website và ứng dụng web. 

PHP là ngôn ngữ kịch bản làm việc trên server với nhiệm vụ là kết nối cơ sở dữ liệu và thực hiện các các chức năng của web hoặc ứng dụng web. PHP dễ dàng được dùng vào HTML qua cặp thẻ <?php … ?>, khi chạy PHP sẽ sinh ra các mã HTML để trả về cho phía người dùng.

Echo và Print PHP là một cách để in đầu ra trong PHP

Giống như PHP echo, Lệnh Print trong PHP là một lệnh của ngôn ngữ lập trình PHP, không phải là một hàm, vì vậy bạn không cần sử dụng dấu ngoặc đơn với danh sách đối số. Không giống như echo, nó luôn trả về 1.

Cú pháp của lệnh Print trong PHP:

int print(string $arg)

Lệnh print trong PHP có thể được sử dụng để in chuỗi, chuỗi nhiều dòng, biến, mảng, v.v.

Các loại Print PHP:

     PHP Print: in chuỗi ra màn hình:

<?php

    print “Đào tạo tester”;  

?>

Kết quả nhận được: Đào tạo tester

   PHP Print: in chuỗi nhiều dòng ra màn hình:

<?php

    print “Đào tạo tester 

               Việt Nam “;

?>

Kết quả: Đào tạo tester Việt Nam

  PHP Print: in ký tự đặc biệt

Để in ký tự đặc biệt trong PHP bạn nên sử dụng dấu gạch chéo ngược (\), ví dụ:

<?php

    print “In dau ngoac kep \”ngoac kep\” trong PHP bang lenh Print.”;

?>

Kết quả:

In dau ngoac kep “ngoac kep” trong PHP bang lenh Print.

 PHP Print: in giá trị của biến

<?php

    $msg=”Hello PHP Print!”;

    print “Message: $msg”;

?>

Kết quả:

Message: Hello PHP Print!

Sự khác biệt giữa echo và print

Sự khác biệt giữa echo và print

Sự khác biệt giữa echo và print

Khái niệm echo PHP

Echo không phải là một function mà nó được mô tả như là một cấu trúc ngôn ngữ. Nó chấp nhận một danh sách các đối số (nhiều đối số có thể được truyền vào) và không trả về giá trị hoặc trả về.

Nó không thể được sử dụng như là một variable function trong PHP. Nó được sử dụng để hiển thị output của các tham số được truyền cho nó. Nó hiển thị từng output một hoặc nhiều chuỗi được phân tách bằng dấu phẩy.

echo

echo là một câu lệnh, được sử dụng để hiển thị đầu ra.

echo có thể được sử dụng có hoặc không có dấu ngoặc đơn.

echo không trả về bất kỳ giá trị nào.

Chúng ta có thể truyền vào nhiều chuỗi được phân tách bằng dấu phẩy (,) trong echo.

echo nhanh hơn print statement.

print

print cũng là một câu lệnh, được sử dụng thay thế cho echo để hiển thị đầu ra.

print có thể được sử dụng có hoặc không có dấu ngoặc đơn.

print luôn trả về một giá trị nguyên, là 1.

Sử dụng print, chúng ta không thể truyền nhiều đối số.

print chậm hơn câu lệnh echo.

Ví dụ so sánh:

<?php

  // PHP program to illustrate echo

  // Declare variable and initialize it.

  $x= “Đào tạo tester “;

  $y= “Việt Nam”;

  // Display the value of $x

  echo$x, $y;

?> 

Kết quả chúng ta nhận được là:

Đào tạo tester Việt Nam

<?php

  // PHP program to illustrate echo

  // Declare variable and initialize it.

  $x= “Đào tạo tester”;

  // Display the value of $x

  print$x;

?>

Kết quả chúng ta nhận được là:

Đào tạo tester

Qua bài viết Print PHP là gì? Sự khác biệt giữa Echo và print Lệnh Print chúng ta có thể thấy print là lệnh đơn giản trong ngôn ngữ lập trình PHP, nó khá giống với lệnh Echo, bạn đọc cần phân biệt nó với một số lệnh khác để sử dụng một cách hiệu quả.

Xem thêm: Stem là gì? Tầm quan trọng của Stem

Đánh giá bài viết
Từ khóa:
Bình luận
Icon Phone